Lästips

 

Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T., & Risholm Mothander, P. (2006). Anknytningsteori : betydelsen av nära
känslomässiga relationer Stockholm Natur och Kultur.

 

 

 

Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P., & Ivarsson, T.
(2008). Anknytningsteori i praktiken. Stockholm: Natur och
Kultur.
Wennerberg, Tor (2010). Vi är våra relationer. Om anknytning,
trauma och dissociation. Stockholm: Natur och Kultur.

Att knyta an, en livsviktig uppgift. Om små barns anknytning och
samspel. (2004). Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Orrenius, AnnMari & Krantz, Anna (2002) Om föräldrars
anknytning. Hur barns problem kan förstås i ljuset av
föräldrarnas förflutna. Stockholm: Mareld

Neander, Kerstin (2011) Mötets magi – om samspelsbehandling
och vardagens välgörande möten. Stockholm: Stiftelsen
Allmänna Barnhuset & Psykiatriskt forskningscentrum,
Örebro läns landsting.

Gerhardt, Sue (2007). Kärlekens roll: hur känslomässig närhet
formar spädbarnets hjärna. Stockholm: Karneval.

Rydén, Göran & Wallroth, Per (2008) Mentalisering. Att leka med
verkligheten. Stockholm: Natur och Kultur.

Wallroth, Per (2010) Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval
förlag

Havnesköld, L., & Risholm Mothander, P. (2002).
Utvecklingspsykologi : psykodynamisk teori i nya perspektiv. Stockholm: Liber.

Sommer, D., & Larsson, P. (1997). Barndomspsykologi : utveckling i en förändrad värld. Hässelby: Runa.

Brodin, M., Glave, L., & Hylander, I. (1998). Att bli sig själv :
Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber.

Brodin, M., & Hylander, I. (2002). Själv-känsla : att förstå sig själv
och andra. Stockholm: Liber.

Kåver, Anna (2009) Himmel, helvete och allt däremellan. Om
känslor. Stockhom: Natur och Kultur.

Moe, V., Slinning, K., & Bergum Hansen, M. (Eds.). (2010).
Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo:
Gyldendal Nors Forlag AS.

Broberg, A., Almqvist, K., & Tjus, T. (2003). Klinisk barnpsykologi

Utveckling på avvägar. Stockholm: Natur och Kultur.

Hafstad, Reidun & Øvreeide, Haldor (2001) Föräldrafokuserat
arbete med barn. Liber.

Hafstad, Reidun & Øvreeide, Haldor (2011) UtviklingsstØtte.
Foreldrefokusert arbeid med barn. Kristiansand:
HØyskoleforlaget.

Brandtzaeg, Ida, Smith, Lars & Torsteinson, Stig (2011)
Mikroseparasjoner. Tilknytning og behandling. Bergen:
Fagbokforlaget.

Kennedy, Hilary, Landor, Miriam & Todd, Liz (2011) Video

Interaction Guidance. London:JKB

Ovreeide, Haldor (2010). Samtal med barn. Lund:
Studentlitteratur.

Sigsgaard, Erik (2003) Utskälld. LIber

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och
kultur.

Werner, Emmy (2003) Att växa mot alla odds. Från födelse till

vuxenliv. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa (sfph)

Helmen Borge, A. I. (2005). Resiliens – risk och sund utveckling.
Lund: Studentlitteratur.

Wilkinson, Richard & Pickett, Kate (2009) Jämlikhetsanden.
Stockholm: Karneval förlag.

Killén, Kari (2002). Barndomen varar i generationer: om
förebyggande arbete med utsatta familjer. Stockholm:
Wahlström & Widstrand.

Killén, Kari (2008). Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo:

Kommuneforlaget.

Karin Lundén (2010) Att identifiera omsorgssvikt hos
förskolebarn. Vad kan vi lära av forskningen? Stiftelsen
Allmänna Barnhuset.

Socialstyrelsen (2004) Anmälningsskyldighet om
missförhållanden som rör barn.

BRIS rapport (2008): Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet
mot själen. En studie om psykisk barnmisshandel och
emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007.

Finns för gratis nedladdning på BRIS hemsida.

Utvecklingstörning, autsimspektrumstörning och explosiva barn

Hindberg, Barbro (2003). Barn till föräldrar med
utvecklingsstörning. Stockholm: Gothia.

Gerland, Gunilla (1996). En riktig människa. Stockholm: Cura.

Lindberg, Carolina (2011). En alldeles särskild familj. Att
vara familjehem för unga med autism och Asperger.
Stoockhom. Gothia.

Greene, R. W. (2003). Explosiva barn. Stockholm: Cura.

Forskningsöversikter

Cassidy, J. & Shaver, P. R. (eds) (2008) Handbook of
attachment. Theory, research and clinical applications.
Guilford Press, New York.

Andershed, H., & Andershed, A.-K. (2005). Normbrytande
beteende i barndomen. Vad säger forskningen?
Stockholm: Gothia.

Lagerberg, D., Sundelin, C., & Centrum för utvärdering av socialt

arbete. (2000). Risk och prognos i socialt arbete med
barn: forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia :
Centrum för utvärdering av socialt arbete.

Cederblad, Marianne (2003). Från barndom till vuxenliv. En
översikt av longitudinell forskning. Stockholm: Gothia.

Uppväxtskildringar

Alling, Morgan (2010) Kriget är slut. Bokförlaget Forum.

Alakoski, Susanna ( 2007), Svinalängorna. Stockholm, Bonniers.

Linderborg, Åsa (2007) Mig äger ingen. Bokförlaget Atlas.

Pipping, Lisbeth (2007) Kärlek och stålull. Gothia.

Thorsén, Lotta (2008? ) Aldrig som hon. En berättelse om att
växa upp i skuggan av en mor.

Feldt, Felicia (2011) Felicia försvann, Stockholm: Weyler.